ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση μας με την επωνυμία «ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής καλούμενη ‘Επιχείρηση’, ‘μας’) με έδρα τη  Βασιλέως Γεωργίου Α’ & Ασκληπιού 29 στην Καλαμάτα με αντικείμενο τη λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://chronischronopoulos.com/, στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679) και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, επιθυμεί να σας γνωρίσει τα στοιχεία που συλλέγει και τον τρόπο χρήσης τους κατά την επίσκεψη σας στην Επιχείρησή μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

α) Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη, θεμιτή και διαφανής («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) Τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρησή μας

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, φωτογραφία.
  • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο.
  • Δεδομένα κράτησης: γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
  • Δεδομένα πρόσληψης προσωπικού: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, βιογραφικό σημείωμα.

 

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

 

Η Επιχείρησή μας εκτός από την προσωπική επαφή της με τους πελάτες και προμηθευτές της, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και μέσω της ιστοσελίδας της από τη Φόρμα Επικοινωνίας όπου καταχωρείτε ονοματεπώνυμο, email και το μήνυμα σας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω φαξ, μέσω του e-shop, μέσω των social media και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών.

 

Επιπρόσθετα, με την αποδοχή της χρήση cookies ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα στοιχεία όπως τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους πάροχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, μπορούμε να αποθηκεύουμε διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις κατά την πλοήγηση σας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο μας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.

 

Εάν επιλέξετε να υποβάλλεται αίτηση για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπου μας, τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας έως 1 έτος μετά την υποβολή του βιογραφικού σας.

 

Ποιος είναι ο  σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

 

Η Επιχείρηση ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό και μόνο την παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης είτε για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

 

Η Επιχείρηση, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία που καταχωρείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ζητούνται προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ανταποκριθούμε στο μήνυμά σας.

 

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων

 

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω, στηριζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

■   Σύμβαση

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατ’ αίτηση σας και στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί.

■    Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των προσωπικών γίνεται με την ελεύθερη, ρητή και έγγραφη ή τηλεφωνική συγκατάθεση σας και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

■    Έννομες υποχρεώσεις

Όταν απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις ή για σκοπούς έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

 

Η Επιχείρηση διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε και πάντοτε εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με :

 

α) Το προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν γνώση των δεδομένων σας και τα ακόλουθα πρόσωπα:

β) Δημόσιες αρχές σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική ή κανονιστική απόφαση.

γ) Πάροχοι πληρωμών και (άλλα) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση που απαιτείται προεξόφληση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις αγορές των προϊόντων και παροχές υπηρεσιών που μας ζητήσατε. Επιπλέον, μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες με τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση που κρίνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού απάτης.

δ) Εξωτερικοί συνεργάτες για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών φωτογράφησης ή και εκτύπωσης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

  • Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
  • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
  • Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει.
  • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε.

 

Ποιος ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση  κατ’ ελάχιστον για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας εκτός και αν υπάρχει νομική υποχρέωση που απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα αρχεία των συναλλαγών σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν τα καταστρέψουμε είτε για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση για την προάσπιση δικαιωμάτων της όπως κανονιστικές ή δικαστικές έρευνες .

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης διαβίβασης δεδομένων σας σε τρίτη χώρα, η Επιχείρησή μας έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Κυριότητα Προϊόντων – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κλπ., αποτελούν ιδιοκτησία μας στα οποία έχουμε πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των υπηρεσιών μας ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

 

Αποποίηση ευθύνης χρήσης συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στα Social  Media (Facebook και Instagram)

 

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα μιας μόνο συμμετοχής. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικά έπαθλα ή άλλα προϊόντα.  Τα έξοδα αποστολής του δώρου στον νικητή καλύπτονται από την Επιχείρηση. Οι νικητές θα ενημερώνονται με το όνομα χρήστη που χρησιμοποιούν στα social media της Επιχείρησης και θα ειδοποιούνται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό που διατηρούν. Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί αν εντός 24 ωρών δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού για οιονδήποτε λόγο. Οι νικητές δίνουν τη ρητή τους συναίνεση ώστε να γίνει χρήση του ονοματεπώνυμού τους, σταθερού ή κινητού τηλέφωνου, e-mail και διεύθυνση τους από μας για την παραλαβή του δώρου τους. Δικαίωμα συμμετοχής  στους διαγωνισμούς έχουν α) ενήλικες άνω τον 18 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και β) έχουν ρητά συναινέσει στους όρους του διαγωνισμού. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες της Επιχείρησης, β) πρόσωπα συγγενείας α’ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, γ) όσοι δεν έχουν συναινέσει με τους όρους των διαγωνισμών και δ) όσοι προβαίνουν σε απρεπή σχόλια ή προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή να την ανακαλέσει με έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας είτε Facebook (https://www.facebook.com/chronischronopoulosphotography) είτε Instagram

(https://www.instagram.com/chronischronopoulos/)

 

 

Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

 

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε ή συμπληρώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, η οποία θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.

 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 210-6475600

E-mail: [email protected]

 

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση:

 

ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Βασιλέως Γεωργίου Α’ & Ασκληπιού 29

Καλαμάτα

Ελλάδα

T: +30 2721 029001

M: 6972012180

E: [email protected]